Voorwaarden abonnementen

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle abonnement-overeenkomsten van Alles-Over-Hondentrimmen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Gebruiks- en Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn hier te raadplegen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het invullen van het aanvraagformulier houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alles-Over-Hondentrimmen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alles-Over-Hondentrimmen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Abonnementen

2.1 Alles-Over-Hondentrimmen geeft twee (2) soorten abonnementen uit. Een ‘leerling-abonnement’ voor trimmers in opleiding en een ‘gediplomeerde-abonnement’ voor trimmers in het bezit van een erkent* hondentoiletteerdiploma. Het prijsverschil tussen beide abonnementen is het plaatsen van gediplomeerde trimmers in de ‘trimsalon-zoekmachine’, waardoor honden- en katteneigenaren de trimsalon van deze trimmers kunnen vinden.

2.2 Het leerling-abonnement geldt voor één (1) jaar. Het volgende jaar betaal je automatisch het ‘gediplomeerde-abonnement’. Je komt dan nog niet in de trimsalon-zoekmachine maar kan je bij aanvang of tijdens het tweede jaar aantonen dat je gediplomeerd bent dan zetten we je abonnement om naar ‘gediplomeerd’ en plaatsen we je alsnog, zonder extra kosten, in de trimsalon-zoekmachine zodat (potentiële) klanten je kunnen vinden. Uiteraard geldt dat ook als je tijdens het eerste jaar je diploma haalt.

2.3 Alle aanbiedingen van Alles-Over-Hondentrimmen zijn vrijblijvend en Alles-Over-Hondentrimmen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

* Erkende opleidingen zijn opleidingen tot dierentrimmer die zijn geaccepteerd door Alles-Over-Hondentrimmen.

2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanvraag voor abonnee door Alles-Over-Hondentrimmen. Alles-Over-Hondentrimmen is gerechtigd aanvragen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden hieraan te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd, deelt Alles-Over-Hondentrimmen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3. Prijzen, betalingen en leveringen

3.1 Een abonnement worden aangegaan voor de duur van 12 maanden en gaat in op het moment van het ontvangen van de inloggegevens. Inloggegevens worden verstrekt via de e-mail die door de aanvrager is aangegeven op het aanmeldingsformulier.

3.2 Het abonnement stopt na de abonnementsperiode automatisch. Ongeveer 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode wordt via een e-mail gevraagd een nieuw abonnement af te sluiten.

3.3 De vermelde prijzen voor abonnementen zijn in euro’s, exclusief btw en eventuele administratieve kosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.Voor actuele prijzen klik hier.

3.4 Betaling van een abonnement dient vóór het ingaan van het abonnementsperiode te geschieden. tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het in behandeling proces.

3.6 Indien de prijzen van de abonnementen stijgen in de periode tussen de aanvraag en de ontvangst van de inloggegevens, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Alles-Over-Hondentrimmen. Het betaalde abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

3.7 Indien een trimmer in opleiding (leerling) gedurende de abonnementsperiode zijn/haar diploma haalt, dan zetten we het leerling-abonnement om naar het gediplomeerde-abonnement, gedurende de resterende tijd, inclusief plaatsing in de trimsalon-zoekmachine zonder extra kosten.

3.8 De door Alles-Over-Hondentrimmen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw aanvraag te annuleren dan wel het abonnement te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u het abonnement in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de aanvraag te annuleren.

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Alles-Over-Hondentrimmen getoonde video’s geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.2 Op de video’s van Alles-Over-Hondentrimmen die getoont worden in TRIMBOEK-digitaal berust copyright en zijn beveiligd tegen kopiëren. Mocht er ondanks de beveiliging toch video’s worden gekopieerd, op welke wijze dan ook, dan is dat strafbaar volgens De Auteurswet uit 1912 en worden direct passende maatregelen genomen. Het abonnement wordt in dat geval onmiddellijk op inactief gezet en het account verwijderd uit de database.

4.3 Alles-Over-Hondentrimmen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Alles-Over-Hondentrimmen is niet verantwoordelijk voor de Internetverbindingen van haar abonnee’s. De video’s van TRIMBOEK-digitaal zijn van hoge kwaliteit waardoor bij sommige (trage) Internetverbindingen de video’s schokkerig of in gedeelten worden ontvangen. Hiervoor is Alles-Over-Hondentrimmen niet aansprakelijkheid. Overleg in dat geval met uw eigen Internetprovider hoe u dat kan verbeteren.

5.2 Alles-Over-Hondentrimmen is niet aansprakelijk voor de inhoud en transport van de video’s. De educatieve video’s zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de interfaces en databases zijn professioneel opgezet. Toch kan door storingen van de providers of video-opslagmedia en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voorkomen dat de video’s (tijdelijk) niet bereikt kunnen worden. Alles-Over-Hondentrimmen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, mits er geen aantoonbaar opzet in het spel is.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alles-Over-Hondentrimmen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanvraag op te schorten, dan wel het abonnement zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Alles-Over-Hondentrimmen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Alles-Over-Hondentrimmen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Diversen

7.1 Indien u aan Alles-Over-Hondentrimmen bij uw aanvraag opgave doet van een adres, is Alles-Over-Hondentrimmen gerechtigd dat adres te gebruiken voor communicatie, tenzij u de aan Alles-Over-Hondentrimmen schriftelijk opgave doet van een ander communicatie adres.

7.2 Wanneer door Alles-Over-Hondentrimmen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Alles-Over-Hondentrimmen deze Voorwaarden soepel toepast.

7.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alles-Over-Hondentrimmen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Alles-Over-Hondentrimmen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.4 Alles-Over-Hondentrimmen is bevoegd om bij de behandeling van uw aanvraag gebruik te maken van derden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alles-Over-Hondentrimmen is een onderdeel van VDP group vof. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en behandeld in het kantongebied van VDP group vof, Groenestraat 6, 4014 MH Wadenoijen (Gld).